Your address will show here +12 34 56 78
Usluge

Turizam i hotelijerstvo


 • Izrada strateških dokumenata (strategije, akcijski planovi, itd.)

 • Koncepti najbolje uporabe

 • Pre-feasibility i feasibility studije, poslovni planovi

 • Evaluacija i revizija koncepata najbolje uporabe

 • Podrška u pronalaženju načina financiranja

 • Podrška tijekom pre-openinga (pripremne faze prije otvaranja objekta)

 • Podrška u uspostavi standardnih operativnih procedura

 • Strukturiranje organizacije i procesa te opisa poslova


 

EU i nacionalni fondovi

 • Podrška u izradi baze projekata i analiza mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova
 • Identifikacija potencijalnih izvora sufinanciranja iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja
 • Pomoć pri dizajnu projekta i prilagodbi na odabrani natječaj
 • Izrada projektne i prijavne dokumentacije (studija izvodljivosti, poslovni plan, marketinška strategija, ispunjavanje obrazaca, priprema i kontrola priloga, …)
 • Podrška u provedbi projekta (priprema projektnih izvješća, zahtjeva za nadoknadu sredstava, komunikacija s ugovarateljskim tijelom, izrada zahtjeva za izmjene i dopune ugovora i sl.)

Edukacije

 • Edukacije po mjeri i potrebama klijenata
 • Edukacije su koncipirane na način da pružaju opća i/ili specijalizirana znanja o EU fondovima i nacionalnim izvorima sufinanciranja te uključuju kombinaciju predavanja i praktičnog rada
 • Edukacije na području hotelijerstva usmjerene su na trening srednjeg menadžmenta